Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Ödenmeyen Emekli Maaş Zamlarının Tarafına Ödenmesi İstemi

Ödenmeyen Emekli Maaş Zamlarının Tarafına Ödenmesi İstemi

Ödenmeyen Emekli Maaş Zamlarının Tarafına Ödenmesi İstemi

DAVANIN ÖZETİ    : SGK'ya devredilen SSK'dan 1998 yılında emekli olan davacı tarafından, 2003-2006 yılları arasında tarafına ödenmeyen emekli maaş zamlarının tarafına ödenmesi istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dosya 2577 sayılı yasanın 14.cü maddesi yönünden incelenerek işin gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesinin 3/a bendine göre  dava dilekçelerinin "görev ve yetki" yönünden inceleneceği; 15. maddesinin 1/a bendinde ise adli yargının görevli olduğu konularda açılan davanın görev yönünden reddine karar verileceği öngörülmüştür. 
Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 134.maddesinde “Bu kanunun uygulanmasından doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalar bakmakla görevli mahkemelerde görülür.” hükmü mevcut iken 506 sayılı Kanun'u yürürlükten kaldıran 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 101. maddesinde, "Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür." hükmü getirilmiştir. 
Dava dosyasının incelenmesinden, SGK'ya devredilen SSK'dan 1998 yılında emekli olan davacı tarafından, 2003-2006 yılları arasında tarafına ödenmeyen emekli maaş zamlarının tarafına ödenmesi  istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, SSK'dan emekli olan davacının 2003-2006 yılları arasında ödenmeyen maaş zamlarının ödenmesi isteminden kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözümü, yukarıda alıntısı yapılan yasa hükümleri uyarınca adli yargının görev alanına girmektedir. 
Açıklanan nedenlerle davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a. maddesi hükmü uyarınca görev yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 55,40 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına 24/06/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!