Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

İdari Para Cezasına Yapılan İtirazın Reddine İlişkin

İdari Para Cezasına Yapılan İtirazın Reddine İlişkin

İdari Para Cezasına Yapılan İtirazın Reddine İlişkin

DAVANIN ÖZETİ         :Davacı tarafından; SSK Ankara Sigorta Müdürlüğü'nce verilen idari para cezasına yapılan itirazın reddine ilişkin 01.02.2008 tarihli, işlemin usul ve yasaya aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ:Davacı kooperatifçe başlanılan inşaatın bitirilmemesinden sonra işyeri bildirgesi verilmediği gibi bu iş yerinde istihdam edilen çalışana ait işe giriş bildirgesinin de verilmediğinden bahisle tesis edilen idari para cezasının  hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü;
Dava, davacı tarafından; SSK Ankara Sigorta Müdürlüğü'nce verilen idari para cezasına yapılan itirazın reddine ilişkin 01.02.2008 tarihli, işlemin usul ve yasaya aykırı olduğu iddialarıyla iptali istemiyle açılmıştır.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 8/1 maddesi, İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun "9/1 maddesinin" hükmü gereği İşveren çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için işe başlatıldığı gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli-taahhütlü olarak gönderilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır.
 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 37 maddesinin 5. fıkrasında "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin bu fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait iş yerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.
Fiilen veya iş yeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir.
Bu Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler, gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme zammı ile birlikte sigorta müfettişince inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından ödendiği takdirde, iş yeri hakkında sigorta müfettişine inceleme yaptırılmayabilir. 
Sigorta müfettişi tarafından, Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri bu Kanunun 80 inci maddesi de nazara alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.
Sigorta müfettişince Kuruma asgari işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca bu Kanunun 140 ıncı maddesine göre işlem yapılır.
Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) Kurumca yazı ile istenilecek bilgileri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdurlar.
Kuruma, yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasına ilişkin yöntem, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde ve Kuruma yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından beş kişi, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki teknik eleman olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulmuştur. Kurum Yönetim Kurulu kararı ile birden çok Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek teknik elemanlara, komisyona katılan Kurum teknik elemanlarının yararlandığı tutarda ek ödeme yapılmasıyla ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir."hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacı Kooperatifin 14.08.2007 tarih ve 298744 sayılı sigorta işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirdiği  Gani Şahin'in kurum müfettişlerince yapılan teftişler sonucunda 2005 yılı 8,9,10,11,12 aylar ile 2007 yılının 1,2,3,4,5,6 ve 7 aylarına ilişkin aylık sigorta prim bildirgelerinin verilmediğinin tespit edilmesi üzerine davacıya yukarıdaki aylara ilişkin yapılan tahakkuk sonucunda 25.077,37 TL. prim ve 8.754,27-TL. gecikme zammı olmak üzere toplam 33.822,64-TL. prim borcu tahakkuk ettirildiği ve yine bu aylara ilişkin olarak eksik işçilik bildiriminde bulunduğundan ötürü 01.02.2008 tarihli işlemle 21.359,70-TL. idari  para cezası ile cezalandırıldığı ve işbu davanın  idari para cezasının iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan hükümlerle birlikte dava konusu olay incelendiğinde, kurum müfettişlerince yapılan teftişler sonucunda davacı kooperatife 506 sayılı  Kanun'un anılan hükümlerinin ihlal edilmesinden dolayı verilen davaya konu idari para cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Açıklanan nedenlerle, davanın REDDİNE, aşağıda dökümü yapılan 83,30 TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen  550,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  06/04/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!