Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

İdarenin Yeni Sınav Açmaması Gerektiği İleri Sürülerek İptali

İdarenin Yeni Sınav Açmaması Gerektiği İleri Sürülerek İptali

İdarenin Yeni Sınav Açmaması Gerektiği İleri Sürülerek İptali

DAVANIN ÖZETİ    : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde 14 Nolu Daimi Takdir Komisyonu emrinde memur olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 27.02.2010 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucuna göre gelir uzmanı olarak atamasının yapılmaması yolundaki davalı idare işleminin; yapılan atamalarda eşitlik ilkesinin gözetilmediği, davalı idarenin yeni sınav açmaması gerektiği ileri sürülerek iptali, işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal kayıplarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Danıştay kararları doğrultusunda sınava katılan adayların kendi içinde sıralamaya tabi tutularak  başarı listesinin belirlendiği ve bu listede barajın 80 puanda kaldığı, davacının puanının 78 olması nedeniyle atamasının yapılmadığı, işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 27.02.2010 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı'nda 78 puan aldığı, ilan edilen sınav sonuçları uyarınca oluşturulan sıralamaya göre atanacak kadro sayısı içinde yer almadığından bahisle atamasının yapılmadığı anlaşılmaktadır. 
Mahkememizin 18.05.2010 günlü ara kararına cevaben davalı idare tarafından dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, daha önceki yıllarda yapılan benzeri nitelikteki sınavlar ile ilgili olarak Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu'nca verilen 17.10.2008 gün ve YD İtiraz No:2008/745 sayılı kararın gerekçesinde de belirtildiği şekilde  gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, ataması yapılacak kişi sayısı ile kadro durumu karşılaştırılarak, baraj puanın (80) puan olarak belirlendiği, davacının da anılan sınavda (78) puan alması nedeniyle atamasının yapılmadığı görülmektedir. 
Bu durumda, aldığı puan dolayısıyla atama yapılacak kadro sayısı içeriden yer almayan davacının atanma talebinin reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 62,45-TL harç ve 32,60-TL posta giderinden oluşan 95,05-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 04.07.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!