Kişisel Bilgiler


Eğitim Bilgileri
Diğer bilgiler

Seyahat etmeye engel bir durumunuz var mı?

CV
Formu gönderebilmek için; koşulları okuyunuz ardından kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyiniz.
TUNCAY YILMAZ AVUKATLIK BÜROSU
ÇALIŞAN VE STAJYER ADAYLARI İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, çalışan ve stajyer adaylarının işe uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan TUNCAY YILMAZ AVUKATLIK BÜROSU (“TYAB”) tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı, bilgi@avtuncay.com adresine göndereceğiniz epostalar aracılığıyla TYAB’na iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak; www.linkedin.com, www.kariyer.net, www.yenibiris.com gibi kariyer sayfaları, www.avtuncay.com üzerinden yapılan iletişim, bilgi@avtuncay.com adresine gönderdiğiniz e-postalar, TYAB çalışan referansları, TYAB tarafından katılım sağlanan etkinlikler aracılığıyla veya mülakat süreçleri kapsamında; doğrudan sizlerden elektronik ve fiziki ortamlarda elde edilebilecektir.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, TYAB’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında ve yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında TYAB’nin iş birliği içinde olduğu taraflara, TYAB’a veya TYAB adına hizmet sağlayan taraflara, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere aktarılabilecektir.

TYAB, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde, yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle TYAB’a iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.