İçeriğe geç

Kategori: Yargıtay Kararları

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan davacının, tezli yüksek lisans …

T.C.ANKARA18. İDARE MAHKEMESI ESAS NO : 2013/849KARAR NO : 2013/418 DAVANIN ÖZETİ : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni…

Yorumlar kapalı

Davacı H*** D**** tarafından, 4483 sayılı Kanun kapsamında verilen soruşturma izni verilmemesine yönelik 18.09.2013 tarih…

T.C.ANKARA18. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1692KARAR NO : 2013/543 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 1. maddesinde; bu Kanunun amacının,…

Yorumlar kapalı

Tokat ili, Zile ilçesi, Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda “müdür” olarak görev yapmakta iken 13.11.1981 tarih ve 2559 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre 24.02.1982 tarihinde re’sen emekliye sevk edilip daha sonra Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması doğrultusunda …

T.C.ANKARA18. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/41KARAR NO : 2013/198 DAVACI : K*** B*** DAVALI : Maliye Bakanlığı/Ankara DAVANIN ÖZETİ : Tokat ili, Zile ilçesi,…

Yorumlar kapalı

Yüklenici firma ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında “2012-2013 Yılları Hastanemiz Ve Bağlı Birimlerinin 75 Personel İle 24 Aylık Özel Hizmet Alımı İşi” ile ilgili olarak imzalanan hizmet alım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen özel güvenlik hizmeti sebebiyle…

T.C.ANKARA18. İDARE MAHKEMESİ Esas No : 2013/638Karar No : 2013/175 DAVACI : GSM Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.DAVALI : Sağlık Bakanlığı / ANKARA DAVANIN…

Yorumlar kapalı

Artvin İli, Hopa ilçesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan davacının, sağlık durumuna ilişkin mazereti nedeniyle İstanbul, Samsun, Ankara, İzmir, Antalya illerinden birine atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.05.2013 tarih ve 87232 sayılı işlemin iptali istenilmektedir.

T.C. ANKARA 18.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO :2013/892 KARAR NO :2013/91 DAVALI : SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA DAVANIN ÖZETİ : Artvin İli, Hopa ilçesinde…

Yorumlar kapalı

Davacı tarafından, Çankaya’da ki adresinde bulunan XX Masaj Salonu’nun ruhsatsız ve mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiğinden bahisle 1608 sayılı Yasa’nın 1.maddesi uyarınca 170,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınıncaya kadar faaliyetten men’ine ilişkin 20/12/2012 günlü, 2012/6736.15 sayılı Çankaya Belediye Encümeni kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

T.C.ANKARA8. İDARE MAHKEMESİESAS NO : 2013/68KARAR NO : 2014/505 DAVACI : B**** DAVALI : Çankaya Belediye Başkanlığı / ANKARA DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, ÇANKAYA…

Yorumlar kapalı

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedik Mahallesi, imarın 42808 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazın hissedarları olan davacılar tarafından, kamulaştırmasız el atılan söz konusu taşınmazdaki hisse bedellerinin tespiti ile tespit edilen bedelin 02.02.2012 tarihinden itibaren işletilecek kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden davalı idareden tahsiline karar verilmesi istenilmektedir.

T.C.ANKARA İDARE MAHKEMESİESAS NO : 2014/915KARAR NO : 2014/755 DAVACILAR : xxx DAVALI : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-ANKARADAVANIN ÖZETİ : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedik Mahallesi,…

Yorumlar kapalı

Davacı vekili, arabuluculuk tutanağının geçersizliği sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

T.C. ​YARGITAY 9. Hukuk Dairesi                    T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A  Y A R G…

Yorumlar kapalı

Davacı şirket tarafından, Şereflikoçhisar Tuz Gölü Mad. Tuz ve Kimya San. Ürt. Paz. Nak. Tic. A.Ş.’ye İR:201101075 (ER:3270285) no’lu ruhsat sahası için verilen 11/07/2012 günlü, 44 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatının; dava konusu işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken çevre ve insan sağlığının korunması gerektiği ilkesinin ve işletmenin mevzuata uygun kurulup işletilmesi gerekliliğinin ihlal edildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca plan hükümleri ile bilimsel öneriler dikkate alınmadan ve gerekli plan değişiklikleri yapılmadan ÇED olumludur kararı verildiği, bu kararın iptali istemiyle Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2012/1117 esasına kayıtlı davayı açtığı, dava konusu işlem tesis edilirken yalnızca ÇED olumludur kararı ile yetinildiği, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmenin çevre kirliliğine yol açacağı ve I. Derecede Doğal Sit, özel çevre koruma belgesi gibi özel koruma statüleri olan Tuz Gölü’ne zarar vereceği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

T.C.ANKARA8. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/1621KARAR NO : 2014/332 SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu maden sahası ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve…

Yorumlar kapalı