LiveZilla Live Chat Software
Vergi Mahkemesi Kararları - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software
Başlık Tıklamalar
213 sayılı yasanın mükerrer 355/1-3. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının; Tıklamalar: 1829
İhale kararı üzerinden ödenen karar pulu ile sözleşme nedeniyle davacı şirket tarafından ödenen damga vergilerinin iadesi istemiyle yapılan şikayet başvurunun Tıklamalar: 1318
Düzenlediği irsaliyeli faturada düzenleme saati yazılmadığından bahisle kesilen özel usulsüzlük cezasının Tıklamalar: 1294
Davacının satın aldığı gayrimenkulü 5 yıl içinde satması nedeniyle elde etmiş olduğu değer artış kazancını beyan etmemesi üzerine Tıklamalar: 1142
karar ilam harcının tahsili amacıyla müvekkili adına düzenlenen ödeme emrinin Tıklamalar: 1001
Davacı şirkete yapılan hakediş ödemeleri üzerinden gerçekleştirilen 5.345,62 TL damga vergisi kesintisinin, düzeltme ve şikayet yoluyla iadesi istemiyle yapılan başvurunun davalı idarece reddine ilişkin Tıklamalar: 939
Haksız yere fazla katma değer vergisi iadesi alınması sebebiyle Tıklamalar: 711
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/4 ve 353/6. maddeleri uyarınca 2007 yılı için kesilen özel usulsüzlük cezalarının Tıklamalar: 643
Davacı adına 2 nolu ihbarnameyle tarh edilen haksız çıkma zammının kaldırılması istenilmektedir Tıklamalar: 594
AİLE HEKİMİ OLAN DAVACININ MAAŞINDAN KESİLEN NİSPİ DAMGA VERGİSİNİN İADESİ İÇİN VERİLEN KARAR Tıklamalar: 577
4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-b maddesi uyarınca kesilen 10.727,28 TL KDV para cezası kararının, Tıklamalar: 576
ÖDEME EMRİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTALİNE İLİŞKİN KARAR Tıklamalar: 570
Müstahzar ve akışkanlığı düzenleyici madde üretmek taahhüdüyle ithal etmiş olduğu baz yağları, belgesiz ve kayıt dışı biçimde piyasaya sürdüğü, ilgili döneme ait satış faturalarını muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlediği yönünde tanzim edilen Tıklamalar: 497
Pos tefeciliği faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiğinden bahisle hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden 3 (üç) kat vergi ziyaı cezalı olarak tarh edilen 2010 yılına ait gelir vergisi Tıklamalar: 487
Davacının banka hesabına uygulanan e-haciz işleminin Tıklamalar: 436
Takdir komisyonu kararına istinaden re'sen yapılan bir ve üç kat vergi ziyaı cezalı kurum geçici vergisi tarhiyatına karşı açılan davada; Tıklamalar: 435
Ba-bs formlarının verilmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'n mükerrer 355/1-1. uyarınca tasfiye memuru olan davacının adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının Tıklamalar: 422
Gayrimenkul satışından elde ettiği değer artış kazancını beyan etmediği tespit edildiğinden bahisle Tıklamalar: 398
Kdv beyanamelerini kanuni süresinde elektronik ortamda vermeyen davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının Tıklamalar: 397
İşyerinde bulunan POS cihazlarını kredi kartı sahiplerine ödünç para verme işleminde kullanarak kayıt dışı faiz geliri elde ettiğinden bahisle Tıklamalar: 395
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası Tıklamalar: 368
Sahte fatura düzenlemekten vergi tekniği raporu tanzim edilmiş olan mükelleften aldığı sahte faturaları yasal defterlerine kaydederek indirim konusu yaptığının tespiti nedeniyle Tıklamalar: 362
Karar ve ilam harcına ilişkin kısmının ,hüküm altına harcın Mahkeme kararının bozulması üzerine ayni mahiyette verilen karar sonrasına ilişkin olduğu ,ilk Mahkeme kararı üzerine aleyhe hükmedilen aynı miktardaki harcın idare veznesine ödendiği Tıklamalar: 359
6183 sayılı Yasanın 79. maddesine istinaden tahakkuk ettirilen 25.010,00-TL tutarındaki borcun Tıklamalar: 343
Apartman Yöneticiliğinin re'sen stopaj gelir vergisi mükellefi yapılarak gelir vergisi stopajı ve damga vergisi yönünden vergi ziyaına sebebiyet verdiği gerekçesiyle Tıklamalar: 326
OKUL KANTİNİ KİRALAMA İŞLEMİNİN İSTİSNALAR ARASINDA YER ALDIĞI GEREKÇESİYLE TAHAKKUK FİŞİNİN İPTALİNE İLİŞKİN KARAR Tıklamalar: 322
gelir vergisi, fon payı ile gecikme faizinin tahsili amacıyla varis sıfatıyla davacı adına tanzim edilen ödeme emrinin; Tıklamalar: 314
Tebliğ edildiği iddia olunan bilgi-belge isteme yazısının gereği yerine getirilmediği nedeniyle 213 sayılı Yasanın mükerrer 355. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının; Tıklamalar: 306
Davacının müdürü olarak gözüktüğü şirketin vergi borçlarından haberdar olmadığı ve iptali istemiyle açılan dava Tıklamalar: 304
8.404,89 TL'lik nema geliri nedeniyle yapılan gelir vergisi tahakkukunun iptali ve ödenen tutarın (gelir vergisi, damga vergisi) iadesi istemiyle yaptığı düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin; Tıklamalar: 302