LiveZilla Live Chat Software
Vergi Mahkemesi Kararları - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

NOT: Android cihazlara bilgisayar üzerinden indirilerek kurulması gerekmektedir.

NOT : Şuan için sadece Android cihazlarda çalışmaktadır. İOS uygulamamız çok yakında!!

  

 
Görüntüleme Sayısı 
Başlık Tıklamalar
AİLE HEKİMİ OLAN DAVACININ MAAŞINDAN KESİLEN NİSPİ DAMGA VERGİSİNİN İADESİ İÇİN VERİLEN KARAR 163
ÖDEME EMRİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTALİNE İLİŞKİN KARAR 152
Davacının satın aldığı gayrimenkulü 5 yıl içinde satması nedeniyle elde etmiş olduğu değer artış kazancını beyan etmemesi üzerine 127
Kdv beyanamelerini kanuni süresinde elektronik ortamda vermeyen davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının 114
213 sayılı yasanın mükerrer 355/1-3. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının; 111
Takdir komisyonu kararları doğrultusunda davacı şirket adına 2009/1-12.dönemleri için re'sen yapılan üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatlarının; 109
Sahte fatura düzenlemekten vergi tekniği raporu tanzim edilmiş olan mükelleften aldığı sahte faturaları yasal defterlerine kaydederek indirim konusu yaptığının tespiti nedeniyle 108
Ba-bs formlarını elektronik ortamda süresinde verilmemesi nedeniyle 213 sayılı Yasanın mükerrer 355. maddesi uyarınca davacı şirket adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının; 104
Kurumunun kendisine ücretsiz izinde geçirilen süredeki ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergilerinin,yasal olmadığı sözkonusu ödemelerin zamanında verilmesi gereken aylık ücretlerin toplamı olduğu 103
213 sayılı Kanunun 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının, takvim yılının kapanmasından sonra ve zamanaşımı süresi içinde vergi incelemesiyle belirlenen ve vergi kaybı doğuran olaydan yola çıkılarak 97
2010-2011 yılına ilişkin yasal defter ve belgeleri ile 2012 yılına ilişkin yasal belgelerini ibraz etmediğinden bahisle KDV indirimlerinin reddi üzerine tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatlarının 97
Oto alım satımı faaliyetinde bulunan davacı tarafından 2011/10 dönemine ilişkin KDV beyannamesinin verilmediğinden bahisle sevk edildiği takdir komisyonu kararıyla adına yapılan vergi ziyaı cezalı KDV tarhiyatının 96
Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullandığı ve bu faturalardaki katma değer vergilerini indirim konusu yaptığı gerekçesi ile düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak, 96
Vergi ziyaı cezalı olarak tarh edilen kurum geçici vergisinin; davacı şirkete tebliğ edilmiş bir bilgi ve belge isteme yazısının bulunmadığı, takdir komisyonunca neye istinaden matrah belirlendiğinin belli olmadığı nedeniyle takdir komisyonu kararının ipt 95
Tebliğ edildiği iddia olunan bilgi-belge isteme yazısının gereği yerine getirilmediği nedeniyle 213 sayılı Yasanın mükerrer 355. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının; 94
2004 dönemi hesaplarının sahte fatura kullanımı yönünden incelenmesi sonucu tanzim edilen inceleme raporuna istinaden üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi tarhiyatının terkini istemi 93
Re'sen yapılan bir kat vergi ziyaı cezalı gelir vergisi tarhiyatının; 2011 yılında bir adet daire satışının olmasına rağmen takdir komisyonu kararında 2 ayrı dairenin satışına ilişkin matrah takdiri yapıldığı 93
Bina vergisi ve kültür varlıkları katkı payının tahsili amacıyla düzenlenen 1.7.2015 tarih ve 107260 numaralı ödeme emrinin; kendisinin emekli memur olduğu, başka bir konutunun bulunmadığı dolayısıyla emlak vergisi emekli muafiyetinin uygulanması gerektiğ 93
Davacının sakıncalı mükellefler listesine alınmasına ilişkin işlemin; dava dilekçesinde yazılı nedenlerle yasal olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmiştir 92
Sahibi bulunduğu taşınmaza ilişkin emlak vergisi kapsamında kısıtlılık uygulanması talebini içeren başvurunun reddine ilişkin 18.3.2014 gün ve 2187 sayılı işlemin; 92
gelir vergisi, fon payı ile gecikme faizinin tahsili amacıyla varis sıfatıyla davacı adına tanzim edilen ödeme emrinin; 92
Davacının müdürü olarak gözüktüğü şirketin vergi borçlarından haberdar olmadığı ve iptali istemiyle açılan dava 91
Serbest muhasebeci ve mali müşavir olan müvekkilinin X'in 2013 yılına ilişkin gelir vergisi, gelir geçici vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerini vermesi nedeniyle X tarafından işlenen vergi kaçakçılığı suçuna iştirak ettiğinden bahisle 89
4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-b maddesi uyarınca kesilen 10.727,28 TL KDV para cezası kararının, 88
Taşınmazının cephesinin olduğu Bosna Hersek Caddesinde yapılan asfalt kaplama çalışması nedeniyle 2013 yılı için adına tarh edilen yol harcamalarına katılma payının 87
Özel usulsüzlük cezalarının tahsili amacıyla düzenlenerek tebliğ edilen 05.05.2014 tarih ve 634 ana takip dosya numaralı ödeme emrinin iptali istenilmektedir. 85
Davalı idarece dava konusu ödeme emrinin tebliğ edildiği şahsın kendi şirketleriyle ilgisinin olmadığı idarece sürekli vergi ceza ihbarnamelerinin ön plana çıkarıldığı, ödeme emri tebliğ zarfının idarece gizlendiği 85
İşyerinde bulunan POS cihazlarını kredi kartı sahiplerine ödünç para verme işleminde kullanarak kayıt dışı faiz geliri elde ettiğinden bahisle 83
Ortağı olduğu * Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin vergi borçlarının tahsili amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 35.maddesi uyarınca adına tanzim edilen 82
Kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borçlarının tahsili amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca adına tanzim edilen ödeme emirlerinin; 81