LiveZilla Live Chat Software
İdare Mahkemesi Kararları - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

NOT: Android cihazlara bilgisayar üzerinden indirilerek kurulması gerekmektedir.

NOT : Şuan için sadece Android cihazlarda çalışmaktadır. İOS uygulamamız çok yakında!!

  

 
Görüntüleme Sayısı 
Başlık Tıklamalar
Astsubay sınıf okulunda geçen 18 yaş altı sürelerin hizmetine dahil edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine yönelik 284
58 adet kesinleşmiş uyarma cezası bulunması sebebiyle D2 Yetki Belgesinin iptal edildiğine ilişkin 199
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık ettiğinden bahisle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 152
Mal sattığı firmanın şikayeti üzerine Türk Standartları Enstitüsü tarafından muayene ve deneye tabi tutulan mallarında, standartlara aykırı olumsuz sonuç tespit edilmesi üzerine 111
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin Ek-3 I-A maddesinde belirtilen sağlık şartını taşımadığından bahisle okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin 108
Polis memuru olarak görev yapan davacının, idari polislik kadrosuna geçme talebiyle yaptığı başvuru üzerine, vazife malulü sayılarak göreviyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; 100
Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Fiilleri ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar Hakkında Yönerge hükümleri uyarınca en az 6 sınav ya da 12 ay görev verilmemesine ilişkin davalı idare işleminin; 98
Daha önce başarılı olmuş olduğu derslerden ve doktora yeterlilik sınavından muaf tutularak tez aşamasına iadesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminin; 92
Polis öğrencisi olarak öğrenim görmekte olan davacının, polis öğrenciliği için aranılan şartları taşımadığından bahisle okuldan ilişiğinin kesilmesine dair davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 91
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptaline ilişkin işleminin; 91
Sosyal bilgiler öğretmeni olarak atanan, ancak daha sonra gerekli koşullara sahip olmadığından bahisle ataması iptal edilen davacı tarafından, yeniden göreve atanması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 91
Sağlık koşulları nedeniyle Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olamayacağından bahisle Polis Eğitim Merkezi ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin davalı idare işleminin; 90
Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hakkında " terfi etmez" kararı verilerek, "4. Sınıf Emniyet Müdürü" rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin 90
Öğretmen olarak atanmak istemiyle yapmış olduğu 13.12.2013 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 19.12.2013 tarih ve 3920787 sayılı işlemin; 89
5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'un Geçici 5. maddesi uyarınca aylık bağlanması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 89
2015 yılı Şubat ayı öğretmen atama döneminde, Özel Eğitim alanında yaptığı tercihlerinin, " Özel Eğitim alanına ayrılan kontenjana bu alana kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunu yeterli potansiyel adayın bulunduğu" gerekçesiyle iptaline ilişki 87
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9. Maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebi 87
Özel hastane olarak faaliyet göstermek üzere düzenlenmiş olan ön izin belgesinin tüm hakları ile birlikte verilerek, söz konusu hastanenin yeniden rusatlandırılması istemiyle yapmış olduğu 17.01.2014 tarihli başvurunun reddine ilişkin 86
Muhtelif TV kanallarında yayınlanan reklam ve tanıtımlarda yer alan alt yazıların tüketicinin okuyamayacağı denli küçük boyutta ve hızlı olarak geçmesinin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı olduğundan bahisle 87.915,00 TL idari para 84
Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nda emniyet amiri olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne emniyet amiri olarak atanmasına ilişkin işlemin; 84
Döner sermaye ek ödemesi yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin işleminin; 84
Ziraat Bankası Kızılay/ANKARA şubesindeki hesabına yatmakta olan emekli aylığının Vakıfbank – Şişli/İSTANBUL şubesindeki hesabına yatırılması istemiyle 17.06.2015 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin 84
Oğlu ***'nin ölüm olayının 2330 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek kendisine vazife mallulüğü aylığı bağlanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 83
Sözleşmeli uzman olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 2015 yılında sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin davalı idarenin işleminin; 83
Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan hakkında açılan kamu davası sebebiyle muvazzaf astsubay olamayacağına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 83
Gümrük müşaviri olarak görev yapan davacı tarafından, bir yıl süreyle mesleki faaliyetten alıkonulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 82
Görevli kişinin zimmetine para geçirmek üzere düzenlediği belgeleri imzalamak suretiyle görevini kötüye kullandığından 82
Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle 163.111 TL, vaziyet planı harici tank işletilmesi eylemi nedeniyle 13.592 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 82
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca 38.473,00-TL yol teknik altyapı harcama bedelinin tahakkuk ettirilmesine dair işlemin 82
Arazisine eğitim-öğretime fiilen devam eden Uluğbey İlkokulu vasıtası ile idare tarafından kamulaştırmasız olarak el atılmasından dolayı taşınmaz bedeli olarak 9.000- TL’nin tarafına ödenmesi istenilmektedir. 81