LiveZilla Live Chat Software
İdare Mahkemesi Kararları - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

NOT: Android cihazlara bilgisayar üzerinden indirilerek kurulması gerekmektedir.

NOT : Şuan için sadece Android cihazlarda çalışmaktadır. İOS uygulamamız çok yakında!!

  

 
Görüntüleme Sayısı 
Başlık Tıklamalar
Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan hakkında açılan kamu davası sebebiyle muvazzaf astsubay olamayacağına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 446
Astsubay sınıf okulunda geçen 18 yaş altı sürelerin hizmetine dahil edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine yönelik 395
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin Ek-3 I-A maddesinde belirtilen sağlık şartını taşımadığından bahisle okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin 299
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık ettiğinden bahisle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 274
58 adet kesinleşmiş uyarma cezası bulunması sebebiyle D2 Yetki Belgesinin iptal edildiğine ilişkin 242
Doçentlik sınavı için yapılan başvuru üzerine, eser incelemesi aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; 219
Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 195
Polis memuru olarak görev yapan davacının, idari polislik kadrosuna geçme talebiyle yaptığı başvuru üzerine, vazife malulü sayılarak göreviyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; 184
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca 38.473,00-TL yol teknik altyapı harcama bedelinin tahakkuk ettirilmesine dair işlemin 166
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptaline ilişkin işleminin; 146
Mal sattığı firmanın şikayeti üzerine Türk Standartları Enstitüsü tarafından muayene ve deneye tabi tutulan mallarında, standartlara aykırı olumsuz sonuç tespit edilmesi üzerine 145
Daha önce başarılı olmuş olduğu derslerden ve doktora yeterlilik sınavından muaf tutularak tez aşamasına iadesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminin; 141
Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Fiilleri ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar Hakkında Yönerge hükümleri uyarınca en az 6 sınav ya da 12 ay görev verilmemesine ilişkin davalı idare işleminin; 137
Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hakkında " terfi etmez" kararı verilerek, "4. Sınıf Emniyet Müdürü" rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin 133
İşyeri kapatma saatine riayet etmediğinden bahisle 1.055,00 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 132
Sağlık koşulları nedeniyle Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olamayacağından bahisle Polis Eğitim Merkezi ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin davalı idare işleminin; 130
Öğretmen olarak atanmak istemiyle yapmış olduğu 13.12.2013 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 19.12.2013 tarih ve 3920787 sayılı işlemin; 126
Doçentlik başvurusunun, başvuru koşullarını sağlamadığından bahisle reddine ilişkin 30.04.2014 tarih ve 5896 sayılı davalı idare işleminin; mevzuat gereği eserlerinin gerekli şartlara sahip olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 125
Gümrük müşaviri olarak görev yapan davacı tarafından, bir yıl süreyle mesleki faaliyetten alıkonulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 124
Polis öğrencisi olarak öğrenim görmekte olan davacının, polis öğrenciliği için aranılan şartları taşımadığından bahisle okuldan ilişiğinin kesilmesine dair davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 123
Döner sermaye ek ödemesi yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin işleminin; 122
2015 yılı Şubat ayı öğretmen atama döneminde, Özel Eğitim alanında yaptığı tercihlerinin, " Özel Eğitim alanına ayrılan kontenjana bu alana kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunu yeterli potansiyel adayın bulunduğu" gerekçesiyle iptaline ilişki 121
5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'un Geçici 5. maddesi uyarınca aylık bağlanması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 121
Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle 163.111 TL, vaziyet planı harici tank işletilmesi eylemi nedeniyle 13.592 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 120
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9. Maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebi 119
Görevli kişinin zimmetine para geçirmek üzere düzenlediği belgeleri imzalamak suretiyle görevini kötüye kullandığından 119
Sosyal bilgiler öğretmeni olarak atanan, ancak daha sonra gerekli koşullara sahip olmadığından bahisle ataması iptal edilen davacı tarafından, yeniden göreve atanması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 119
Özel hastane olarak faaliyet göstermek üzere düzenlenmiş olan ön izin belgesinin tüm hakları ile birlikte verilerek, söz konusu hastanenin yeniden rusatlandırılması istemiyle yapmış olduğu 17.01.2014 tarihli başvurunun reddine ilişkin 118
Sözleşmeli uzman olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 2015 yılında sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin davalı idarenin işleminin; 116
Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nda emniyet amiri olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne emniyet amiri olarak atanmasına ilişkin işlemin; 114