Arama :


T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

E:2008/20960

K:2010/5929

T:04.03.2010

 

818 s. Yasa m. 323

4857 s. Yasa m. 8,32,37

 

Davacı, kıdem tazminatı, ücret, fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G.Demirtaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

...

 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

...

T.C.

YARGITAY

21. Hukuk Dairesi

 

E:2006/4895

K:2006/6303

T:12.06.2006

 

4857 s. Yasa m. 77

 

            Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

            Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

            Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi ve duruşma talep etmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.B. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan ve temyiz konusu hükme ilişkin dava, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen hallerden hiçbirine uymadığından Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

            KARAR : Dava, davacıların yakınlarının iş kazası sonucu ölümü nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir.

            Mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

...

 

            SONUÇ : Hüküm yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına, bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 12.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

...

T.C.

T.C.

YARGITAY

21. Hukuk Dairesi

 

E:2006/7203    K:2006/7547

T:06.07.2006

4857 s. Yasa m. 77

 

            Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

            Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

            Hükmün davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Namazcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

            ...

            SONUÇ : O halde, davalı şirketin temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 06.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

...

21. Hukuk Dairesi    2006/16464 E, 2006/15348 K.

 

·   İŞ KAZASI

·   KUSUR RAPORU

·   PASİF DÖNEM

·   ZARAR HESABI

 

"Özet"

 

CEZA DAVASINDA DÜZENLENEN KUSUR RAPORUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI BORÇLAR KANUNU 'NUN 53. MADDESİ GEREĞİDİR. İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASINDA; İŞ KANUNU 'NUN 77. MADDESİNE GÖRE BİLİRKİŞİYE AYRINTILI BİR İNCELEME YAPTIRILARAK, KUSURUN AİDİYETİ VE ORANI HİÇBİR KUŞKUYA YER VERMEYECEK BİÇİMDE SAPTANMALIDIR.

 

İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞI ALMASI, YAŞI VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYIP ORANI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK PASİF DÖNEMİN DE ZARAR HESABINA DAHİL EDİLMESİ GEREKİR.

 

"İçtihat Metni"

 

...

 

 

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 11.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

...

Hukuk Genel Kurulu    2007/21-35 E, 2007/9 K.

 

·   İFA YARDIMCILARININ SORUMLULUĞU

·   İŞÇİLERİN VE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

"İçtihat Metni"

 

...

 

SONUÇ:Davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine,  17.1.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

...

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

E:2006/3027

K:2006/8553

T:04.04.2006

 

4857 s. Yasa m. 17,25,41

1475 s. Yasa m. 14

 

            Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma parasının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 4.4.2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat M. P. ile karşı taraf adına Avukat S. Ş. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

        ....

            SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 450 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.4.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

...

Önceki Sayfa Aktif Sayfa: 91 Toplam Kayit : 637 Toplam Sayfa : 107 Sonraki Sayfa

Tanytym Videomuz

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'yn daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Download flash player

Sayy?tay Admin Panel
Yargytay Admin Panel
Makale Admin Panel
Görüntülü Konuşma