Arama :


21. Hukuk Dairesi    2006/16464 E, 2006/15348 K.

 

·   İŞ KAZASI

·   KUSUR RAPORU

·   PASİF DÖNEM

·   ZARAR HESABI

 

"Özet"

 

CEZA DAVASINDA DÜZENLENEN KUSUR RAPORUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI BORÇLAR KANUNU 'NUN 53. MADDESİ GEREĞİDİR. İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASINDA; İŞ KANUNU 'NUN 77. MADDESİNE GÖRE BİLİRKİŞİYE AYRINTILI BİR İNCELEME YAPTIRILARAK, KUSURUN AİDİYETİ VE ORANI HİÇBİR KUŞKUYA YER VERMEYECEK BİÇİMDE SAPTANMALIDIR.

 

İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞI ALMASI, YAŞI VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYIP ORANI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK PASİF DÖNEMİN DE ZARAR HESABINA DAHİL EDİLMESİ GEREKİR.

 

"İçtihat Metni"

 

...

 

 

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 11.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

...

Hukuk Genel Kurulu    2007/21-35 E, 2007/9 K.

 

·   İFA YARDIMCILARININ SORUMLULUĞU

·   İŞÇİLERİN VE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

"İçtihat Metni"

 

...

 

SONUÇ:Davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine,  17.1.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

...

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

E:2006/3027

K:2006/8553

T:04.04.2006

 

4857 s. Yasa m. 17,25,41

1475 s. Yasa m. 14

 

            Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma parasının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 4.4.2006 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat M. P. ile karşı taraf adına Avukat S. Ş. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

        ....

            SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 450 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.4.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

...

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

E:2005/37104

K:2006/354

T:17.01.2006

 

4857 s. Yasa m. 25

 

            Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

            Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

            Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

            KARAR : İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

       ...

            SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.1.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

...

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

E:2006/7321

K:2006/10416

T:17.04.2006

 

4857 s. Yasa m. 17,18,21,25

 

            Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

            Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

            ...

            SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

            1- )K. Asliye Hukuk ( İş )İş Mahkemesinin 29.12.2005 gün ve 383-542 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,

            2- )Davanın REDDİNE,

            3- )Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

            4- )Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı ( 18.20 )YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

            5- )Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400.-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

            6- )Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 17.4.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

...

T.C.

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

E:2007/27565

K:2008/5286

T:17.03.2008

 

İş Sözleşmesi

Fesih

Haklı Neden

Yönetim Hakkı

 

Özet:

İş sözleşmesi, işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle feshedilebilir. Bu nedenle fesih, ancak sözleşmeyi sona erdirmeye oranla daha hafif bir çare söz konusu olmadığında gerekli olur. İşçinin kusuruna dayanmayan davranışları geçerli fesih nedeni sayılamaz. İşçinin her hatası değil, üretim veya hizmet bakımından tolerans sınırını aşan hataları fesih için önem arz eder. işçinin sık sık geç gelmesi geçerli fesih nedeni ise de, sözleşmenin feshedilebilmesi için önceden ihtar verilmesi gerekir.

 

4857 s. Yasa m. 19,22,25

 

 Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

....

 

Hüküm: Yukarıda belirtilen nedenlerle;

Ankara Birinci İş Mahkemesi'nin 30.05.2007 gün ve 1099-263 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,

İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,

 Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 500 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

 Davacı tarafından yapılan 100.000 YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle 17.03.2008 tarihinde karar verildi.

...

Önceki Sayfa Aktif Sayfa: 91 Toplam Kayit : 634 Toplam Sayfa : 106 Sonraki Sayfa

Tanytym Videomuz

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'yn daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Download flash player

Sayy?tay Admin Panel
Yargytay Admin Panel
Makale Admin Panel
Görüntülü Konuşma